Viện Phát Triển Nguồn Nhân Lực

TỔNG HỢP CHIÊU SINH

07/09/201548 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM (KHOA KẾ TOÁN) VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC  PHỐI HỢP CHIÊU SINH      Khai giảng : 30/ 09/ 2015 Các...

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VÀ KHAI BÁO THUẾ

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TRƯỞNG

KỸ NĂNG KINH DOANH

TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ BỐ TRÍ KHO