MENU THÀNH VIÊN
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ NHÂN THÔNG BÁO, LỊCH KHAI GIẢNG, HỌC PHÍ...
   Chương trình đào tạo
   Kinh tế lượng
   Kế toán doanh nghiệp & khai báo thuế
   Chuyên viên kế toán - tin học
   Chuyên viên xuất nhập khẩu & hải quan
   Thực hành khai báo thuế
   Tổ trưởng SX & quản đốc phân xưởng
   Tổ chức quản lý bố trí kho
   Quản trị hành chính - văn phòng
   Quản trị nhân sự theo tiêu chuẩn quốc tế
   Kế toán trên máy tính
   Kế toán truởng
   Chuyên viên bán hàng
   Chuyên viên sales & Marketing
   Giám đốc nhân sự
   Quản trị doanh nghiệp
   Giám đốc điều hành (C.E.O)
   Bất động sản (Bộ Xây Dựng cấp)
   Chuyên viên phân tích đầu tư tài chính
   Giám đốc Marketing

 Các khóa đào tạo nổi bật

 Lịch khai giảng
KỸ NĂNG KINH DOANH; 13.05.2015
Ngày đăng:  24/04/2015

KẾ TOÁN TRƯỞNG; 13.05.2015
Ngày đăng:  24/04/2015

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VÀ KHAI BÁO THUẾ ; 13.05.2015
Ngày đăng:  24/04/2015

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH; 13.05.2015
Ngày đăng:  24/04/2015

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH; 20.04.2015
Ngày đăng:  13/04/2015

KỸ NĂNG KINH DOANH; 20.04.2015
Ngày đăng:  13/04/2015

 Thông báo
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ
Ngày đăng: 24/04/2015

TỔNG CHIÊU SINH; 13.05.2015
Ngày đăng: 24/04/2015

TỔNG CHIÊU SINH; 20.04.2015
Ngày đăng: 13/04/2015

TỔNG KHAI GIẢNG 10/04/2015
Ngày đăng: 19/03/2015

TỔNG KHAI GIẢNG 16/03/2015
Ngày đăng: 03/03/2015

TỔNG KHAI GIẢNG: 27.02.2015
Ngày đăng: 12/01/2015

Các lớp khác
Các lớp khác